Obchodní podmínky

společnosti Art Focus s.r.o.,
se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město,
IČ 059 04 994, DIČ CZ 059 04 994
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 272776
pro právní vztahy vzniklé mezi provozovatelem a uživateli při užívání webového portálu ANTIK ČAS (www.antikcas.cz)
 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky právní vztah mezi společností Art Focus s.r.o., která je provozovatelem portálu www.antikcas.cz na straně jedné (dále jen provozovatel) a uživateli portálu na straně druhé a práva a povinnosti uživatelů při užívání portálu www.antikcas.cz.

Provozovatel za podmínek dále uvedených zprostředkuje pro uživatele příležitosti k uzavření kupních smluv kdy předmětem koupě a prodeje jsou umělecké předměty a starožitnosti, koupě a prodej jsou zprostředkovány prostřednictvím portálu www.antikcas.cz (dále jen Portál).

Není-li ve smlouvě mezi Provozovatelem a Uživatelem písemně sjednáno jinak, platí mezi smluvními stranami podmínky dále sjednané. Za písemné ujednání stran, kterým mohou být změněny tyto obchodní podmínky, se považuje pouze smlouva uzavřená v listinné podobě, opatřená podpisy obou stran. Je vyloučeno měnit ujednání na základě komunikace mezi provozovatelem a uživatelem, realizované formou ústní, e-mailovou či obdobnou.

Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.anitkcas.cz, a to veřejně i pro osoby, které nejsou registrovanými uživateli portálu.

Podmínkou uzavření smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem je registrace uživatele na portálu. V průběhu registrace uživatel vyplní pravdivě své údaje, zaškrtne políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“, a uhradí ověřovací platbu. Provozovatel dle ověřovací platby ověří soulad mezi údaji poskytnutými uživatelem při registraci a údaji vyplývajícími z bankovního výpisu. Uživatel, který nebude prostřednictvím portálu nabízet zboží k prodeji (prostřednictvím portálu pouze kupuje, ale neprodává), není povinen hradit ověřovací platbu. Proces registrace je dokončen zasláním e-mailu provozovatele uživateli, ve kterém provozovatel uživateli potvrdí uzavření zprostředkovatelské smlouvy.


II. Uživatel portálu

Uživatelem portálu www.antikcas.cz se může stát

jejichž identitu provozovatel ověří prostřednictvím ověřovací platby prostřednictvím bankovního účtu, ve výši 1,-Kč (1EUR při platbě ze zahraničí). Náklady spojené s ověřovací platbou, tedy bankovní poplatky na účtu provozovatele a bankovní poplatky na účtu uživatele, účtované v souvislosti s ověřovací platbou, hradí uživatel.

V případě, že uživateli nevyhovuje registrace pomocí ověřovací platby, lze provést registraci na základě zaslaného PIN kódu provozovatelem do vlastních rukou za cenu poštovného (60,- Kč v rámci ČR).

Uživatel, který má v úmyslu na portálu pouze nakupovat (nikoli prodávat), není povinen provádět ověřovací platbu. 

Uživatelem portálu nemůže být osoba, které provozovatel registraci zrušil.

Provozovatel je oprávněn zrušit nebo nepovolit registraci osobám, u kterých má pochybnosti o jejich identitě či schopnosti dodržovat tyto obchodní podmínky. Žádná osoba nemá právní nárok stát se uživatelem portálu.

Registrace uživatele portálem je prováděna bezplatně.

Uživatel vyslovuje souhlas s užitím jeho osobních údajů, zadaných při registraci, a souhlas s poskytnutím kopie občanského průkazu za účelem poskytování služeb a vedení evidence uživatelů. Souhlas je udělen na dobu trvání uživatelského účtu a na dobu do vypořádání vzájemných závazků uživatele a provozovatele. Uživatel souhlasí se zasílám obchodních sdělení provozovatele uživateli prostřednictvím jeho e-mailové nebo poštovní adresy. Uživatel souhlasí s pořizováním nahrávek telefonních hovorů. Uživatel souhlasí s poskytnutím údajů, a to jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla jinému uživateli v postavení prodávajícího nebo kupujícího, tyto informace je provozovatel oprávněn a povinen předat jinému uživateli výhradě v souvislosti s konkrétním obchodním případem.

 

III. Zboží

Provozovatel nenabízí na portálu vlastní zboží, neprovádí kontrolu zboží nabízeného uživateli a nenese právní odpovědnost za faktické nebo právní vady zboží.

Uživatel není oprávněn nabízet zboží, jehož prodej by byl v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy nebo by jeho prodejem mohla být poškozena dobrá pověst provozovatele.

Uživatel není oprávněn nabízet zboží, které není uměleckým dílem nebo starožitností.

V případě pochybností o tom, zda nabízené zboží svou povahou vyhovuje kritériím dle těchto obchodních podmínek, rozhodne provozovatel. Usoudí-li provozovatel, že nabízené zboží nevyhovuje kritériím těchto obchodních podmínek, provozovatel zpravidla vyzve uživatele k odstranění nabídky. Provozovatel je oprávněn v těchto případech nabídku smazat či zrušit uživateli registraci.

 

IV. Nabídka zboží

Uživatel je oprávněn prostřednictvím portálu www.antikcas.cz zveřejnit nabídku zboží včetně fotografie nebo bez fotografie zboží, se stručným popisem nebo bez popisu, avšak alespoň se základní specifikací zboží, včetně uvedení ceny zboží.

Zboží může být nabízeno jak za pevnou cenu, tak za cenu dosaženou prostřednictvím internetové aukce.

Nabídka je zveřejněna bez časového omezení nebo s časovým omezením, a to i opakovaně. Uživatel je oprávněn nabídku zboží kdykoli zrušit. Pokud nabídku zruší poté, kdy začal prostřednictvím portálu komunikovat se zájemcem o koupi, z hlediska nároku provozovatele na provizi se kupní smlouva považuje za uzavřenou dnem zrušení nabídky uživatelem.

Provozovatel je oprávněn zrušit nabídku, u níž doba jejího zveřejnění na portálu přesáhla dobu 3 měsice.

 

V. Uzavření kupní smlouvy mezi uživateli v postavení prodávajícího a kupujícího

Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího další informace ohledně předmětu prodeje a prodávající je povinen tyto informace kupujícímu poskytnout. Uživatelé jsou povinni spolu komunikovat o vystavené nabídce výlučně za účasti provozovatele prostřednictvím webového portálu www.antikcas.cz. Pokud se uživatelé dohodnou na prodeji mimo portál www.antikcas.cz, nárok provozovatele na provizi tím nezaniká.

Uživatel v postavení kupujícího opakovaně potvrdí koupi takto: zaškrtne-li kupující u konkrétní vystavené nabídky tlačítko „kupuji“, bude systémem opětovně dotázán „chcete opravdu potvrdit koupi?“ s výběrem tlačítek OK/storno. Zaškrtnutím tlačítka OK se kupní smlouva považuje za uzavřenou.

Cena se považuje za sjednanou ve výši uvedené v nabídce uživatele v postavení prodávajícího, ledaže účastníci sdělí provozovateli cenu vyšší.

 

VI. Provize

Provozovatel má nárok na provizi za zprostředkovní obchodu, a to ve výši 5% včetně DPH z kupní ceny sjednané mezi kupujícím a prodávajícím. Nárok na provizi vzniká uzavřením kupní smlouvy. Provizi je povinen provozovateli uhradit uživatel v postavení prodávajícího, a to bankovním převodem na účet provozovatele ve lhůtě 14 dnů poté, kdy od provozovatele obdrží fakturu, kterou mu provozovatel zašle e-mailem.

Fáktury jsou vždy vystaveny za měsic uplynulý v měsicí následujicím.

 

VII. Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla

Je-li originál díla uměleckého, který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, dále prodáván za kupní cenu, která činí   1500,- EUR a více, má autor v souvislosti s každým opětovným (dalším) prodejem díla právo na odměnu stanovenou zákonem č. 121/2000 Sb. – autorský zákon. Odměna je stanovená 4% z ceny nad 1500,-Eur a 3% z ceny nad 50 000,-Eur. Tuto odměnu se zavazuje uhradit uživatel v postavení prodávajícího provozovateli po uzavření kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů poté, kdy od provozovatele obdrží fakturu, kterou mu provozovatel zašle e-mailem. Provozovatel odměnu dále poukáže kolektivnímu správci autorských práv.

Originálem díla uměleckého podle předešleho odstavce se rozumí výtvarné dílo, zejména obraz, kresba, malba, koláž, socha, rytina, litografie či jiná grafika, fotografie, tapiserie, keramika, sklo a autorský šperk, a to za předpokladu, že jsou zhotoveny samotným umělcem nebo jde o rozmnoženiny, které se považují za originál uměleckého díla. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo autorem (umělcem) jinak řádně prohlášeny za pravé. Právo na odměnu z prodeje uměleckého díla se nevztahuje na díla architektonická vyjádřená stavbou, díla užitého umění, nesplňují-li znaky originálu uměleckého díla, a rukopisy skladatelů a spisovatelů.

Právo na odměnu z prodeje uměleckeho díla se nevztahuje na první opětovný prodej, pokud prodávající získal originál uměleckého díla přímo od autora méně než tři roky před takovým opětovným prodejem a kupní cena originálu díla při opětovném prodeji nepřesahuje 10 000 EUR.

Pro účely výpočtu příslušné odměny se kupní cenou rozumí cena bez daně z přidané hodnoty.

Provozovatel je povinen oznámit takový prodej příslušnému kolektivnímu správci autorských práv nejpozději do konce měsíce ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž se prodej uskutečnil. Oznámení podle předcházející věty musí obsahovat specifikaci prodaných originálů uměleckých děl a informaci o skutečné prodejní ceně. Odměna je splatná na základě vyúčtování kolektivního správce autorkých práv ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů, nedohodnou-li takový kolektivní správce a obchodník jinak.

V případě pochybností se zboží považuje za umělecké dílo.

 

VIII. Vkládání komentářů

Uživatelé jsou oprávněni vkládat hodnotící komentáře k jednotlivým uživatelům. Provozovatel je oprávněn odstranit veškeré komentáře, kterými uživatel porušuje pravidla slušnosti, právní předpisy nebo dobrou pověst provozovatele, nebo komentáře, které nesouvisejí s činností realizovanou prostřednictvím portálu. Provozovatel odstrani takové komentáře a odstaranění informuje uživatele který je autorem odstraneních komentářů

Uživatele jsou opravněni se vzájemně hodnotit pozitivně,negativně,neutralně

 

IX. Rozhodování sporů

Uživatel je oprávněn obrátit se na provozovatele za účelem řešení sporů, reklamací a stížností, vzniklých mezi uživatelem a provozovatelem.

Provozovatel se zavazuje být nápomocen při řešení sporů mezi uživateli navzájem, je-li to možné.

 

X. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit registraci uživatele, nebo pozastavit uživatelský účet uživatele, pakliže

 

XI. Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele

Uživatel je oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany uživatele nezaniká nárok poskytovatele na provizi z již uskutečněných obchodů. Poskytovatel je oprávněn odmítnou registraci uživateli, který v minulosti ukončil s poskytovatelem smlouvu odstoupením.

Je-li uživatel spotřebitelem, tedy osobou, která tuto smlouvu s provozovatelem uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání, má právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Zrušení registrace uživatelem se považuje za odstoupení od smlouvy.

 

XII. Informace pro spotřebitele

Provozovatel spotřebiteli oznamuje :

Kontaktní údaje : Art Focus s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 059 04 994, tel. +420 722 385 932, e-mail : info@antikcas.cz

Označení služby : Zprostředkování prodeje starožitností a uměleckých předmětů prostřednictvím webového portálu

Cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků : Viz článek Provize. Viz článek Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla.

Způsob platby : Viz článek Provize. Viz článek Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla.

Náklady na dodání (zprostředkovatelské služby): Nejsou.

Údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou : Viz článek Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele, Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele.

Náklady na prostředky komunikace na dálku : Nejsou účtovány. Telefonní hovory jsou zpoplatněny pouze operátorem běžnou sazbou.

Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována : Není vyžadována.

V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat : Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.

V případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná : Kromě jednorázové provize není účtována žádná opakující se platba.

V případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby : Kromě jednorázové provize nejsou účtovány žádné opakující se poplatky.

Pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis : Viz článek Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele, Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele. Formulář pro odstoupení od smlouvy viz příloha.

Údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo : Poskytovatel poskytuje služby, nikoli zboží.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru : Uživatel je oprávněn obracet se na Českou obchodní inspekci postupem dle zákona o ochraně spotřebitele ( č. 634/1992 Sb.). Uživatel je oprávněn obracet se na Centrum sporu provozovatele. Toto upozornění se týká případných sporů mezi provozovatelem a uživatelem, nikoli sporů, vzniklých mezi uživateli navzájem.

 

XIII. Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel portálu AntikCas.cz je společnost ArtFocus s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha, PSČ 11000, IČ: 05904994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, číslo vložky: 272 776.

Provozovatel portálu AntikCas.cz dává velkou pozornost na ochranu osobních údajů uživatelů. Provozovatel je správcem osobních údajů a zajišťuje jejich bezpečnost. Při registraci uživatele do portálu AntikCas.cz jsou pro nezbytné fungování systému AntikCas uchovávány tyto informace: přezdívka, jméno, adresa, telefonní číslo, email a IP adresa.

Uživatel dává souhlas, že v případě nákupu nebo prodeje, tedy při zrealizování objednávky, budou zaslány tyto potřebné údaje k uskutečnění obchodu protistraně prostřednictvím emailu: přezdívka, jméno, adresa, telefonní číslo, email.

Provozovatel nepředává údaje uživatelů žádné třetí straně.

Uživatel má v systému AntikCas.cz přístup ke svým údajům v zákaznickém účtu.

Uživatel má přístup ke svým údajům ve smyslu paragrafu 21 ZOOÚ.

Uživatelé užívající portál AntikCas.cz zůstávají anonymní pod přezdívkou, pokud nepožadují jinak.

Systémové informace,jako jsou IP adresy jsou nezbytné pro fungování systému internetu a dále jsou používány ke statistickým informacím.

Uživatel dává souhlas ke zpracovávání osobních údajů, které jsou nutné k fungování portálu AntikCas.cz. Provozovatel předává tyto informace pouze pro účely související s požadovanou transakcí.

Kupující může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím portálu AntikCas.cz a to v detailu vystaveného předmětu v ikonce: položte dotaz prodejci. Uživatel, který podává dotaz, může uvést nepovinně svůj email, v případě, že chce dostat odpověď také do svého emailu.

Dotaz od uživatele bude zobrazen anonymně u detailu předmětu, který mají možnost skrýt jak prodávající, tak provozovatel. Prodávající může skrýt dotaz v zákaznickém účtu v kolonce: Diskuze k prodeji. V případě, že uživatel vyplní email, v položce: dotaz prodejci,nebude tento email nikde veřejně uveden.

Uživatel systému AntikCas.cz má narok na odstranění svých údajů z databáze na základě požadavku na info@antikcas.cz.

Provozovatel umožňuje uživatelům změnit svoje dříve uvedené údaje v zákaznickém účtu v kolonce: moje údaje.

Provozovatel zajišťuje ochranu osobních údajů uživatelů a veškeré informace jsou zabezpečené a nakládání s nimi je podle úpravy zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

 

 

XIV Změny obchodních podmínek

Provozovatel je oprávněn obchodní podmínky jednostranně změnit. Provozovatel o změně obchodních podmínek informuje předem, jejich zveřejněním na portálu www.antikcas.cz. s viditelným označením „Změna obchodních podmínek, účinné od dd.mm.rrrr, ke stažení zde“.

Jakmile nové obchodní podmínky nabudou účinnosti, provozovatel podmíní prvé přihlášení každého uživatele na portál zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami účinnými od dd.mm.rrrr. Jakmile se uživatel k portálu přihlásí a políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami účinnými od dd.mm.rrrr zaškrtne, vyslovil souhlas s novými obchodními podmínkami.

Nové obchodní podmínky se nepoužijí pro obchody na základě nabídek zveřejněných před účinností nových obchodních podmínek, ledaže si tak provozovatel a nabyvatel potvrdí písemně na  listině, opatřené podpisy obou stran.

 

XV. Účinnost

Tyto obchodní podmínky vstupují platnost a účinnost dnem 25.5.2018

 
Potřebujete poradit?

- Nápověda
- Články
- Archiv

Kontaky a informace

- kontatky
- obchodni podminky
- o společnosti

Facebook Antikcas.cz Instagram Twitter (C) 2022 antikcas.cz - antikcas.cz všechna prava vyhrazena | webdesign ABweb.cz
starožitnosti ,sběratelske ,či umělecke předměty online